Összes előadás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Hatályba lépés időpontja: 2021. június 10.

 

 

Megállapodás, amely létrejött elektronikus úton a Szolgáltatás használatának megkezdése napján egyrészről a Luca kapitány Kft (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 53. I. em. 3., cégjegyzék szám: 01-09-075075; adószám: 10555642-2-41, ügyvezető: Arany László Tamás), a továbbiakban Kereskedő, másrészről a Vásárlási Tranzakció során megadott adatokkal azonosított személy, a továbbiakban Vásárló, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel.

 1. Kereskedő kijelenti, hogy Csányi Sándor előadóművész és más előadóművészek önálló estjeit/előadásait megszervezi és biztosítja az előadások lebonyolítását (a továbbiakban Rendezvény) és a Rendezvényekre a https://tickets.funcode.hu/ weboldalon Belépőjegyeket értékesít (továbbiakban együttesen: a Szolgáltatás).
 2. Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyek megvásárlása és a Rendezvényen történő részvétel céljából igénybe kívánja venni a Szolgáltatást.
 3. A fentiekre tekintettel Szerződő Felek rögzítik, hogy Vásárló és Kereskedő között   az Általános Szerződési Feltételek elfogadása melletti jelölő bepipálásával a jelen megállapodás közöttük létrejön, amennyiben Vásárló Belépőjegyet vásárol Kereskedőtől.
 4. Vásárló kijelenti, hogy a Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az Általános Szerződési Feltételek X. fejezetben és az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.
 5. Kereskedő tájékoztatja Vásárlót és Vásárló ezt kifejezetten tudomásul veszi, hogy Kereskedő a Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit jogosult egyoldalúan módosítani.
 6. Kereskedő tájékoztatja Vásárlót és Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás honlapján az egyes Belépőjegyek mellett feltüntetett árak a Vásárló számára mindenkor elérhető Belépőjegy értékét reprezentálják. A Vásárló által ténylegesen fizetendő díjak a vásárlás, kézbesítés és fizetési mód függvényében változhatnak.
 7. A Vásárló kijelenti, hogy a Kereskedő adatkezelési tájékoztatóját megismerte és elfogadja. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a https://tickets.funcode.hu/tos/seller/30440 oldalon.

  

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozzák meg a Kereskedő által a Vásárló részére nyújtott, Belépőjegyek Internetes hálózaton keresztüli megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Kereskedő és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket a Rendezvényen történő részvételre vonatkozóan.

A Szolgáltatás igénybevételével az itt írt feltételeket a Vásárló magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen ÁSZF a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Kereskedő és a Vásárló közötti jogviszonyra, kivéve, ha a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés kifejezetten eltérő rendelkezéseket tartalmaz.

 

 1. A KERESKEDŐ ADATAI

 

A Kereskedő rövidített neve:

Luca kapitány Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Kereskedő székhelye:
1132 Budapest, Visegrádi utca 53. I. em. 3.

 

Kereskedőt nyilvántartó hatóság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Kereskedő cégjegyzékszáma:

01-09-075075

 

Kereskedő adószáma:

10555642-2-41

 

Kereskedőnek a Vásárlók részére biztosított e-mail címe:

[email protected]

 

Kereskedő elsődleges internetes honlapjának címe:

https://www.csanyisandor.hu/

 

Telefonos ügyfélszolgálat:

+36 30 894 7759

 

Magatartási kódex:

Kereskedőnek magatartási kódexe nincs.

 

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Funcode webáruház

A Kereskedő által igénybe vett jegyértékesítő rendszer, melynek üzemeltetője:

Ticketpro Hungary Kft.(Cg: 01-09-948730, székhely:  1103 Budapest, Kazah utca 8., adószám: 23008470-2-42); https://tickets.funcode.hu/

 

A Ticketpro Hungary Kft https://www.funcode.hu/buyer-tos/ honlapon elérhető ÁSZF-je és https://www.funcode.hu/privacy/ honlapon elérhető adatkezelési tájékoztatója jelen ÁSZF részére képezi. Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával a Ticketpro Hungary Kft jelen pontban hivatkozott ÁSZF-jét és adatkezelési tájékoztatóját is kötelezőnek ismeri el magára nézve.

Eltérés esetén jelen ÁSZF az irányadó.

 

Rendezvény

Csányi Sándor előadóművész és más előadóművészek közönség előtt előadott önálló estjei/előadásai, amelyek közönség általi látogatása Belépőjegyhez kötött.

 

Belépőjegy

A Rendezvény szervezője és a Vásárló között létrejövő, egyedi azonosítókkal ellátott, papír- vagy elektronikus formátumú, a Rendezvény látogatására megköttetett polgárjogi szerződés, melynek alapján Kereskedő kötelezettséget vállal a Belépőjegyen megnevezett Rendezvény lebonyolítására jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel. Vásárló (illetve Belépőjegy Birtokos) a Belépőjegyen keresztül igazolja a Rendezvényen való részvételi jogosultságát.

 

E-Ticket

Speciális, elektronikus úton kiállított „Print At Home” típusú Belépőjegy, amely lehetővé teszi a Belépőjegy digitális eszközökön való tárolását, továbbítását, szükség szerint Vásárló vagy Birtokos általi papír alapú nyomtatását, illetve a Rendezvény helyszínén digitális eszközökkel való ellenőrzését.

 

Vásárló

Az a személy, aki a Belépőjegyet (E-Ticketet) ténylegesen megvásárolja függetlenül attól, hogy a vásárlás során keletkezett pénzügyi bizonylat, számla, kinek a nevére került kiállításra. Jelen ÁSZF esetében az egyes pontok értelmezésénél Vásárlón kell érteni a Birtokost, illetve a Látogatót is, ha az adott rendelkezés kizárólag ez utóbbi két személy esetében értelmezhető vagy az ő esetükben is értelmezhető. Az ÁSZF a jogi személy Vásárlóra is kiterjed, kivéve az olyan rendelkezéseket, amelyek jellegüknél fogva kizárólag csak természetes személyre vonatkozhatnak.

 

Belépőjegy birtokos, vagy Birtokos

Természetes személy, amely a Rendezvényen való részvételre feljogosító Belépőjegyet ténylegesen birtokolja.

 

Látogató

Természetes személy, amely a Rendezvényen Belépőjeggyel részt vesz.

 

Részvételi díj

A Belépőjegy értékének azon része, amely a Vásárlót feljogosítja a Rendezvényen való részvételre.

 

Vásárlási Tranzakció

A Vásárló által, a vásárló akaratának megfelelően a Szolgáltatás keretében, a webáruházban indított, meghatározott Belépőjegyek megvásárlására irányuló folyamat, amely során egyértelműen rögzítésre kerül a megvásárlandó Belépőjegyek pontos mibenléte (Rendezvény, árkategória, jegyár, kedvezmény), a választott fizetési és jegyátvételi mód, illetve a Vásárlóra vonatkozó adatok, a megfizetett Belépőjegy értéke, illetve az alkalmazott egyéb díjak.

 

Belépőjegy értéke

A Belépőjegyen feltüntetett, a Részvételi díjat és Jegykiállítási díjat is tartalmazó, Általános Forgalmi Adóval növelt végfelhasználói ellenérték.

 

Szolgáltatási díj

A Belépőjegy értékében benne foglalt, de a jegyen külön nevesített bármely díjtétel, vagy a Belépőjegy értékben külön nem, de a vásárlási folyamat során külön, a Belépőjegy értékétől elkülönülten feltüntetett díjtétel, amely a jegy előállításának díját részben vagy egészben tartalmazza.

 

Szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés

A Szolgáltatás használatával a Kereskedő és a Vásárló között elektronikus úton létrejött, írásba foglaltnak minősülő, iktatásra kerülő, és a Vásárló által a későbbiek folyamán is hozzáférhető szerződés, amelyben a Vásárló kijelenti, hogy a Rendezvényre való bejutás (Belépőjegyek megvásárlása) és a Rendezvényen való részvétel céljából igénybe kívánja venni a Szolgáltatást.

 

Felhasználói e-mail cím

A Szolgáltatást igénybe vevő Vásárlóhoz rendelt, a Vásárló által megadott e-mail cím, amellyel a Vásárló azonosítása a Kereskedő által elvégezhető, amelyen keresztül a Vásárlóval való kapcsolattartás kezdeményezhető és kizárólagosan bonyolítható, és amely alkalmas a Vásárló egyértelmű azonosítására, valamint megkülönböztetésére a Szolgáltatás többi felhasználójától.

 

Harmadik személyek     

A Kereskedőn és a Vásárlón kívüli magán- és jogi személyek.

 

Fizetési szolgáltató

A Kereskedő által igénybe vett pénzügyi szolgáltató, amelyen keresztül Vásárló az online fizetést bonyolítja.

 

A pénzügyi szolgáltató: OTP Simple Pay

Üzemeltető: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Ügyfélszolgálat:        [email protected]

+36 1/20/30/70 3-666-611

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24386106-2-42

Adatvédelmi nyilvántartó azonosító: NAIH-77549/2014, NAIH-95127/2016, NAIH-95128/2016, NAIH-102026

Tárhelyszolgáltató: OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.)

 

Számlázási szolgáltató

A Kereskedő által igénybe vett szolgáltató, amely a Vásárló felé a hatályos jogszabályoknak megfelelő pénzügyi bizonylat kiállítását bonyolítja.

 

A számlázási szolgáltató: szamlazz.hu

Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/

Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.

Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Email: [email protected]

Telefonszám (csak automata tájékoztatás, telefonos menürendszer leírása itt): +3630 35 44 789

 

 

Jegyvisszaváltás

Az a folyamat, amely során a Rendezvényben beállt változás okán Kereskedő részben vagy egészben visszatéríti a megfizetett Részvételi díjat kifejezetten a Vásárló számára.

 

 

Ptk.

Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény

 

Btk.

Magyarország 2012. évi C. törvénye a Büntető Törvénykönyvről

 

Jogtulajdonos

A Szolgáltatás, vagy a Szolgáltatás nyújtójához, illetve a Rendezvény, vagy a Rendezvényhez köthető bármely nemű képi, hangzó, vagy írott szellemi termék, anyag szerzői, illetve előadói jogokat tulajdonló jogi személy.

 

Elektronikus számla

Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható.

 

Érvénytelen fizetési eszköz

Bármely olyan fizetési eszköz (készpénz vagy készpénz helyettesítő megoldás – akár bankkártya is) amely használatának következtében a Kereskedő a Belépőjegyek értékéhez, és/vagy az általa nyújtott szolgáltatás(ok) ellenértékéhez nem férhet hozzá, és/vagy az elszámoló által visszavonásra kerül, és/vagy fizetéshez nem használhatja fel. Ide tartozik különösen, de nem kizárólag a jogosulatlanul használt bankkártya, nem eredeti készpénz, vagy duplikált utalvány, vagy olyan kupon, melynek az ellenértéke a kupon kibocsátója felé nem került megfizetésre vagy az utóbb visszavonásra került.

 

Érvénytelen Belépőjegy

Olyan Belépőjegy, vagy a Belépőjegy funkcionalitását helyettesíteni szánt dokumentum vagy megoldás, amely a Rendezvény látogatására nem jogosít.

 

 

III. REGISZTRÁCIÓ A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE SORÁN

 

 1. A Vásárló a Szolgáltatás használatának önkéntes megkezdésével és ezzel a Szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés elektronikus úton való megkötésével veheti igénybe. A Szolgáltatás használatának megkezdése nem kötött előzetes regisztrációhoz. Vásárló lehet minden 18. életévét betöltött, teljesen cselekvőképes nagykorú, továbbá korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy, aki forint alapú elszámolásra alkalmas fizetési eszközzel rendelkező természetes személy.
 2. A Vásárlási tranzakció során a tranzakció véglegesítéséhez szükség van bizonyos személyes adatok bekérésére a Vásárlótól, amely között a Vásárló Felhasználói e-mail címe is megtalálható. A Vásárlási Tranzakció véglegesítéséhez valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzíteni kell, mindamellett a Vásárlási Tranzakció ezen a ponton még következmények nélkül megszakítható, az adatok megadása ezért önkéntes. Sikeres Vásárlási Tranzakció után a Vásárló számára automatikusan készül el a személyes regisztrációs fiókja, amely beazonosítása külön felhasználónév nélkül, a Felhasználói e-mail fiók alapján történik.
 3. Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen
  1. valótlan vagy hiányos adatok megadása; illetve
  2. a Kereskedő, a Rendezvényszervező vagy más felhasználók személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével, vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén
  3. a Vásárló a III/1. pont alapján nem jogosult szerződéskötésre.
 4. Az első sikeres Vásárlási Tranzakció után a személyes regisztrációs fiók a Webáruházon keresztül érhető el. Az első bejelentkezés alkalmával a Vásárló köteles saját jelszót beállítani a fiókhoz, amelyet Kereskedő közreműködése nélkül maga választ. Kereskedő kifejezetten ajánlja, hogy a Vásárló rendszeresen módosítsa a jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. A jelszóváltoztatásról a Kereskedő rendszere automatikus visszaigazolást küld e-mailben. Amennyiben a Vásárló jelszavát elfelejti vagy elveszíti, új jelszavát a Szolgáltatáson belül új jelszó kérésével tudja beállítani.
 5. A Vásárló a regisztráció során megadott személyes adatait a személyes regisztrációs fiókján keresztül módosíthatja. A Vásárló köteles az adataiban bekövetkezett változásokat a változás bekövetkeztéről számított legfeljebb nyolc (8) napon belül módosítani.
 6. Kereskedő jogosult az utolsó sikeres Vásárlási Tranzakció után tizennyolc (18) hónappal, a Vásárló előzetes értesítése nélkül a személyes regisztrációs fiókot törölni.

 

 1. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA

 

 1. A Kereskedő kötelezettsége a fentiekben meghatározott Szolgáltatás nyújtása a Vásárló részére a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

 

 1. A jegyvásárlás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a Vásárló rendelkezzen internet hozzáféréssel és működő e-mail postafiókkal.

 

 1. Jelen ÁSZF alapján a Kereskedő a Funcode jegyértékesítő keretrendszere által biztosított webáruházban biztosítja a Belépőjegyek megvásárlását, illetve a Belépőjegyek ellenértékének kifizetésének lehetővé tételét.

 

 1. A vásárlás pontos menetéről, a vásárlást lépésről lépésre bemutatva Kereskedő a Webáruházban részletes tájékoztatást nyújt.

 

 1. A Vásárló a Szolgáltatást előzetes regisztráció nélkül tudja igénybe venni. A Vásárló a Webáruházban kiválasztott mennyiségű Belépőjegyet megvásárlás céljára a kosarába helyezheti. Adott Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót annak megvásárlására, mindamellett a Vásárlási Tranzakció élettartama alatt a kiválasztott Belépőjegyek a Vásárló számára vannak fenntartva. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti. Amennyiben az adott rendezvénynél az elérhető, a Vásárlónak lehetősége van a megvásárlásra szánt helyet pontosan megjelölnie a virtuálisan megjelenő ülésrenden. Az ülésrend segíti a rendezvény helyszínén belüli tájékozódást és mutatja a különböző helyek, jegyárkategóriák egymáshoz és az előadótérhez képesti helyzetét, mindamellett nem méretezett, sokszor a jobb grafikai megjelenítés érdekében a valósághoz képest némileg eltérő módon kerül ábrázolásra. Az ebből fakadó felelősségét a Kereskedő kizárja.

 

 

 1. Egyes Rendezvények esetén lehetőség van ún. automatikus helykiválasztásra. Ilyen esetben a Szolgáltatás a Vásárló által megjelölt jegyárkategórián belül a lehető legjobb helyeket ajánlja fel megvásárlásra oly módon, hogy a színpadtól, vagy egyéb Kereskedő által beállított fókuszpontoktól légvonalban mért legkisebb távolságra lévő szabad helyek kerülnek kiválasztása. Bár az automatikus kiválasztás algoritmusok szerint történik, a hely megítélése szubjektív, ezért Vásárló a felajánlott helyeket a Vásárlási Tranzakció véglegesítése előtt tetszőlegesen módosíthatja. Amennyiben az automatikus helyek elfogadásra kerülnek, az elfogadott helyekkel szemben minőségi kifogás nem emelhető.

 

 1. A Belépőjegyek megvásárlására azok kosárba helyezésével, majd a FIZETÉS gombra történő kattintással nyílik lehetőség.

 

 1. A Belépőjegy(ek) kosárba helyezésével létrejövő Vásárlási Tranzakció sikeres befejezéséhez Vásárlónak meghatározott idő áll rendelkezésére. A hátralévő időről a tranzakció során Vásárló folyamatos tájékoztatást kap. A vásárlásra megadott idő lejárta előtt a Vásárlási Tranzakciót sikeresen ki kell fizetni (oly módon, hogy amennyiben a fizetési autorizálást külső Fizetési szolgáltató végzi, úgy a fizetésről Kereskedő ettől a külső szolgáltatótól pozitív, fizetést megerősítő válaszüzenetet kapjon). Amennyiben a Vásárlási Tranzakció a megadott határidőn belül nem zárul sikeres fizetéssel, úgy a Vásárlási Tranzakció és vele a kosár automatikusan törlésre kerül, a kosárban lévő Belépőjegy(ek) pedig újra szabadon értékesíthetővé válnak. Kereskedő a továbbiakban a Belépőjegy(ek) Vásárló számára történő biztosítására nem vállal kötelezettséget, kivéve, ha ugyanazon Belépőjegy(ek)re Vásárló új Vásárlási Tranzakciót kezdeményez, amennyiben az még lehetséges.

 

 1. Vásárló köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Vásárlási Tranzakciót a tőle telhető legrövidebb időn belül véglegesítse és lezárja.

 

 1. A kiválasztott szállítási és fizetési módok addíciós költségekkel járhatnak. Vásárló tudomásul veszi, hogy ezeket a költségeket, együtt a rendelésben szereplő valamennyi Belépőjegy vételárával és már alkalmazott díjakkal együtt ki kell egyenlítenie, mielőtt a Belépőjegyek bármelyikét átvehetné.

 

 1. A Szolgáltatás honlapján az egyes Belépőjegyek mellett feltüntetett árak a Belépőjegy értékének megfelelő vételárat tükrözik. A Vásárló által ténylegesen fizetendő végső összeg a választott szállítási és fizetési módok, illetve az alkalmazott Jegykiállítási-, szolgáltatási-, és egyéb alkalmazott díjak függvényében változhat.

 

 1. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos csoportok számára használhatók fel (továbbiakban Speciális Belépőjegyek, példaként ilyen Speciális Belépőjegy a kerekesszékes Látogatók számára kiállított Belépőjegy, vagy korhatáros, például 4 év alatti gyermekek számára kiállított Belépőjegyek). Kereskedő a vásárlás folyamán nem vizsgálja azt a tényt, hogy a Vásárló önmaga jogosult-e a Speciális Belépőjegy megvásárlására, erre sem lehetősége, sem jogosultsága nincs. A Kereskedőt nem terheli semmi nemű felelősség amiatt, ha a Látogató olyan Speciális Belépőjeggyel kísérli meg a Rendezvényre történő belépést, amelyhez nem rendelkezik a megfelelő jogosítványokkal, ezért a Rendezvényszervező, illetve az adott Rendezvényszervező megbízásából a Rendezvény helyszínén közreműködő személyzet, biztonsági szolgálat tőle a belépést megtagadja, vagy ebből az összeférhetetlenségből bármilyen hátránya származik.

 

 

 1. E-ticket vásárlása esetén a vételár csak és kizárólag bankkártyás fizetési módon egyenlíthető ki. A fizetés sikerességének Fizetési szolgáltató általi visszaigazolása után Kereskedő a vásárlás folyamán megadott Felhasználói e-mail címre küldi ki a Belépőjegy(e)k eléréséhez és digitális letöltéséhez szükséges egyedi webcímet, ahonnan a Belépőjegy(ek) PDF formátumban tölthető(k) le. Az E-ticketet a Vásárló köteles saját maga által kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni és azt ellenőrzésre olyan minőségben bemutatni, hogy a rajta szereplő egyedi azonosítók digitális eszközökkel olvashatóak legyenek. A Kereskedő nem vállal felelőséget a belépés meghiúsulásáért abban az esetben, ha a Vásárló a jegyet nem kinyomtatva, hanem saját digitális eszközének képernyőjén mutatja fel, és az a beléptetésnél nem olvasható.

 

 1. A Vásárlási Tranzakció utolsó lépcsőjeként Kereskedő e-mailben értesíti a Vásárlót a Vásárlási Tranzakció befogadásának sikerességéről. A Vásárlási Tranzakció akkor tekinthető véglegesítettnek, amikor Vásárló számára ez a visszaigazoló e-mail hozzáférhetővé válik.

 

 1. A megvásárolt Belépőjegy (ide nem értve az E-Ticketet) digitális és/vagy analóg biztonsági megoldásokat tartalmaznak, amelyek technológiája védi a Belépőjegyet a hamisítás, sokszorosítás, reprodukálás, másolás vagy utánzás ellen. Vásárló a Belépőjegy megvásárlásával kötelezi magát arra, hogy a Belépőjegyet kizárólag a Rendezvényre történő belépésre használja, annak biztonsági megoldásait lemásolni, leutánozni, reprodukálni nem próbálja, és tudomásul veszi, hogy a Belépőjegyek annak rendeltetésétől eltérő módon való felhasználása, másolása, utánzása, reprodukálása polgári jogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. A Kereskedő, vagy az adott Rendezvényszervező, illetve az előzőek megbízásából a Rendezvény helyszínén közreműködő személyzet, biztonsági szolgálat ellenőrizheti, hogy a Vásárló eredeti Belépőjeggyel rendelkezik-e. Amennyiben a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, olvashatatlanok, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadható, illetve felszólítható a Rendezvénynek otthont adó helyszín területének elhagyására. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt sem Birtokos, sem Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel Kereskedővel szemben.

 

 1. A Belépőjegy érvényességének felétele annak vételárának, illetve a hozzá kapcsolódó szolgáltatási díjak Kereskedő számára történő végleges és a pénzügyi szolgáltatón keresztül vissza nem igényelt vagy vissza nem téríttetett megfizetése. Ennek megfelelően amennyiben a Belépőjegyet Érvénytelen fizetési eszközzel vásárolták és utóbb a Fizetési szolgáltató, vagy bármely elszámoló tájékoztatása alapján a Kereskedő a jegy vételárához nem férhet hozzá, vagy azt a Kereskedőtől későbbiekben visszavonja, Kereskedő az érintett jegyeket érvényteleníti, azok a továbbiakban a Rendezvény látogatására nem jogosítanak. Amennyiben a Rendezvény megkezdése elött erre lehetőség van, a Kereskedő a Belépőjegyeket az értékesítési csatornáin újra értékesíthetővé teszi, továbbá az ügy kivizsgálása érdekében rendőrségi eljárást indít. Ilyen esetekben a Vásárló vagy a Belépőjegyeket felhasználni szándékozó Birtokos kártérítéssel vagy bármely más anyagi vagy nem anyagi igénnyel a Kereskedővel szemben nem léphet fel, függetlenül attól, hogy a Belépőjegy(ek)hez közvetlenül a Kereskedőtől jutott hozzá, vagy valamely nem hivatalos forrásból (pl. magánszemély, vagy más nem hivatalos másodlagos beszerzési forrásból) még akkor sem, ha ő maga, mint Birtokos a Belépőjegyért érvényes módon (akár készpénzzel) fizetett. Amennyiben a Vásárló az általa érvénytelen fizetési eszközzel vásárolt jegyet fel kívánja használni vagy azt tovább értékesíti, úgy az értékhatártól függően szabálysértési vagy bűnvádas eljárást vonhat maga után.
 2. Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes bejelentés és/vagy meghirdetett határidő nélkül megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát, illetve saját szolgáltatásainak díját, ide nem értve a már megkezdett Vásárlási Tranzakcióban alkalmazott Belépőjegy árakat és egyéb alkalmazott szolgáltatási-, fizetési- és szállítási díjakat.
 3. A Vásárló, illetve általánosságban a Szolgáltatást felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Szolgáltatás honlapjának, illetve az alkalmazott mögöttes technológiák biztonságát, ideértve különösen az alábbi eseteket:
  1. hozzáférés a nem a Vásárló számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés olyan felhasználónévvel, amelyre a Vásárló nem jogosult;
  2. megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
  3. kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése, levelekkel való bombázása vagy összeomlasztása (crashing);
  4. nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;
  5. bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. A Vásárló beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Szolgáltatás honlapján folytatandó tevékenységet.

 1. A Szolgáltatást érintő információk, felvilágosítások megadására, illetve az ilyen jellegű reklamációk kezelésére a Kereskedő telefonos, valamint elektronikus ügyfélszolgálatot működtet a fejezetben részletezett módon és csatornákon.
 1. AZ ÁSZF HATÁLYA
 1. Az ÁSZF hatálya a Kereskedőre, valamint a Vásárlóra terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a Fizetési- és Számlázási szolgáltatókra, a fizetést bonyolító bankokra vagy egyéb pénzintézetekre, utalvány elfogadó társaságokra, illetve a szállítást végző szolgáltatókra.

 

 1. A Kereskedő és a Vásárló közötti jogviszony akkor jön létre, amikor a Vásárló a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét a Vásárlási Tranzakció bonyolítása során elfogadja.
 2. A Kereskedő és a Vásárló közötti jogviszony Belépőjegyek értékesítésére és a Belépőjeggyel igénybe venni kívánt szolgáltatásra vonatkozik.
 3. Az ÁSZF határozatlan időre szól.
 4. Az ÁSZF módosításának esetén a Kereskedő a Vásárlót a változások a Szolgáltatás weboldalán történő közzététele útján értesíti, a módosítás a közzététellel válik hatályossá, kivéve a VI/7 pontban írt eseteket.
 5. Adott Vásárlási Tranzakcióra, illetve az abból származó Belépőjegyekre a vásárláskor hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
 6. Kereskedő jogosult az ÁSZF változásait a közzétételt megelőzően is alkalmazni, ha az ÁSZF módosítása valamely, a Kereskedő adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új honlapokra való kiterjesztése, új kézbesítési vagy fizetési mód bevezetése vagy meglévő szolgáltatás díjának változása miatt válik szükségessé, illetve, ha a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó egyéb feltételeket nem érinti.
 1. A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, A VÁSÁRLÁSI TRANZAKCIÓ LEMONDÁSA
 1. Vásárló bármikor jogosult olyan tartalmú nyilatkozatot tenni a Kereskedő felé, hogy a Szolgáltatást a jövőben nem kívánja igénybe venni. Ebben az esetben a Kereskedő haladéktalanul megszünteti a Vásárló regisztrációs fiókját.
 2. A Vásárló a Kereskedő súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani a jogviszonyt, amennyiben a Vásárló előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Kereskedő tizenöt (15) napon belül szerződésszegését nem orvosolja. A Szolgáltatás keretében megvásárolt Belépőjegy felhasználhatóságát (a jelen ÁSZF-ben foglalt érvényességi korlátokon kívül) Vásárló előző és jelen pont szerinti felmondása semmiben nem befolyásolja.
 3. Kereskedő a jogviszonyt jogosult azonnali hatállyal felmondani és a regisztrációs fiókot letiltani (a Vásárló értesítése nélkül is), amennyiben a Vásárló IV) fejezet 18. pontban foglaltak szerint jár el (ideértve az eljárás Kereskedő szerinti vélelmezését is), illetve amennyiben Kereskedő úgy ítéli meg, hogy a regisztrációs fiókkal, illetve a Vásárló Belépőjegyeivel kapcsolatban visszaélés gyanús eset történt, beleértve a fizetés során elkövetett visszaéléseket is. Ebben az esetben, amennyiben Kereskedő úgy ítéli meg, hogy az a Vásárló magatartása miatt szükséges, Kereskedő jogosult a Szolgáltatás keretében már megvásárolt, de még fel nem használt Belépőjegyeket érvényteleníteni. Az érvénytelenítésről Kereskedő e-mailben tájékoztatja Vásárlót.
 4. Kereskedő rendes felmondással harminc (30) napos határidővel felmondhatja a jogviszonyt a Vásárló értesítése mellett. Rendes felmondás mellett, kizárólag a felmondás okán a Szolgáltatás használata során kiállított Belépőjegyek Kereskedő általi érvénytelenítésére nincs mód.
 5. A Vásárlási Tranzakció annak véglegesítése előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.
 6. A Vásárlási Tranzakció sikeres fizetése, véglegesítése, illetve a Belépőjegyek kiállítása és Vásárló számára történő átadása, illetve E-Ticket vásárlása esetén a Belépőjegy elérhetőségét tartalmazó URL Vásárló Felhasználói e-mail címre történő megküldése után (függetlenül attól, hogy a Belépőjegy ténylegesen letöltésre került-e) a tranzakcióban érintett Belépőjegyek visszaváltásáról, azaz a Részvételi díj Vásárlónak történő visszatérítéséről, a jelen ÁSZF XII. fejezete rendelkezik.
 7. Kereskedő a Vásárlási Tranzakció véglegesítése után, egyezően Vásárló akaratával a Belépőjegy kiállítási szolgáltatást haladéktalanul megkezdi, a Belépőjegyeket kiállítja, azokat Vásárló számára azonnal, de a lehető legrövidebb időn belül elérhetővé teszi. A Belépőjegyek kiállítása után Vásárlót a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29. §. (1) bekezdés l) pontja alapján a Belépőjegy értékesítési szolgáltatás igénybevételétől való, a fenti jogszabály 20. § szerinti elállási jog nem illeti meg.

VII. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, BIZONYLATOLÁS MÓDJA

 1. Vásárló vállalja, hogy a Szolgáltatás révén megvásárolt minden fizetős Szolgáltatásért, Belépőjegyért fizet, függetlenül a Belépőjegy későbbi felhasználásától, illetve a felhasználó személyétől. A Kereskedő a Vásárló által választott fizetési mód szerint számlát (lásd: e fejezet 4. pont) állít ki minden vásárlásról. A Vásárló felelősséget vállal azért, hogy az általa a számlázáshoz megadott adatok minden tekintetben helytállóak, illetve minden díjat kellő időben megfizet.
 2. Vásárló a Vásárlási Tranzakció értékének kiegyenlítésére az alábbi fizetési módokat veheti igénybe: Online bankkártyás fizetés Fizetési szolgáltatón keresztül, a Szolgáltatás honlapján megjelölt kártyatípusok használatával, illetve a szintén ott megjelölt Fizetési szolgáltatón keresztül. A fizetés teljes egészében Kereskedőtől elkülönülve, a Fizetési szolgáltató szolgáltatásán belül valósul meg, az ottani folyamatokra, gyűjtött vagy keletkezett adatokra (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a fizetéshez használt bankkártyák adatait, a fizetést végző személyét, a használt technológiai megoldások által generált adatokat, az alkalmazott biztonsági megoldásokat, a banki autorizálás és elszámolás folyamatának egészét, az ezek során keletkező belső adatokat, azonosítókat) Kereskedő nem lát rá, azzal kapcsolatban adatot (ide nem értve a fizetési tranzakció sikerességét vagy sikertelenségét mint bináris véginformációt) adatot közvetlenül és automatikusan a Fizetési szolgáltatótól nem kap és nem kér.
 3. Kereskedő a vásárlásról a Számlázási szolgáltatón keresztül elektronikus számlát állít ki a Vásárló által megadott vevői adatokkal, amely számla azonosan tartalmazza a megfizetett valamennyi díjait. A számla a sikeres esetén a sikeres fizetést követő legkésőbb nyolc (8) napon belül a Számlázási szolgáltató a Vásárló Felhasználói e-mail címére megküldött e-mailben található mellékleteként küldi meg. A megküldés után kizárólag Vásárló felel a Számla megfelelő kezeléséért.
 4. A számla kiállítása után a számla pótlása, a számlán megadott vevői adatok módosítása díjköteles, amely díjakat jelen ÁSZF A Melléklete tartalmazza.

VIII. AZ ÁTVÉTEL MÓDJA

 1. Kereskedő a sikeres és megfizetett Vásárlási Tranzakció után e-mailt küld Vásárló Felhasználói e-mail címére, amely e-mail tartalmazza a Belépőjegyek letöltési linkjét, ahonnan a belépőjegy PDF formátumban tölthető le. Vásárlónak, eltekintve attól az esettől, amikor Kereskedő ezt a hozzáférést korlátozza, lehetősége van a regisztrációs fiókjából korlátozás nélkül letölteni a PDF állományt a saját számítógépére, és azt ott tárolni. E-ticket esetében a Belépőjegy átvettnek tekintendő, amint Kereskedő a letöltési linket tartalmazó e-mailt megküldte Vásárló Felhasználói e-mail címére, függetlenül attól, hogy Vásárló ezt az emailt megnyitotta-e, illetve, hogy a letöltést ténylegesen végrehajtotta-e. Mivel a link birtokában az E-Ticket korlátozás nélkül nyomtatható, a link biztonságos helyen való tárolása a Vásárló kötelezettsége és felelőssége. A Rendezvény helyszínére történő bejutás esetén az első E-Ticket felhasználását követően a jegy nem használható fel újra, így az esetleges többi kinyomtatott vagy lementett E-ticket már érvénytelen lesz. A Kereskedő nem tehető felelőssé az átvétel (letöltés) elmulasztásáért, a Belépőjegyek utólagos visszaváltására, a Belépőjegyek árának visszatérítésére pusztán az átvétel elmulasztása, vagy megtagadása okán nem kötelezhető.
 2. SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG, KORLÁTOZÁS
 1. A Kereskedő szavatolja, hogy a jegyértékesítő Szolgáltatás a jogviszony hatálybalépésének napjától működőképes és szavatol a Rendezvény megtartásáért és lebonyolításáért.
 2. A Kereskedő minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azokért a veszteségekért, vagy bármiféle vélt vagy valós kárért, amelyeket a Szolgáltatás meghibásodása, az optimálistól eltérő működése, lassulása, vagy egyéb elégtelensége okozott. Vásárló tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemelés a Kereskedő előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Kereskedő ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Ilyenkor a Kereskedő mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a teljes vagy részleges helyreállítás tekintetében.
 3. A Kereskedő mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért vagy esetleges elvesztéséért. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotáról, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget Kereskedő kifejezetten kizárja.
 4. Kereskedő jogosult a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
 5. Kereskedő fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást és/vagy a kapcsolódó honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze vagy módosítsa, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatják meg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes módon a Szolgáltatás jellegét (kivéve, ha a Kereskedő ezzel egyidejűleg az ÁSZF-et is módosítja) és nem hatnak hátrányosan annak funkciójára.
 6. Kereskedő fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap részbeni vagy teljes megszüntetésére, a Vásárló előzetes értesítése nélkül is.
 7. A Kereskedő fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás keretében értékesítésre kínált Rendezvény Belépőjegyeinek előzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú megváltoztatására, így különösen, de nem kizárólagosan annak árának módosítására, a Belépőjegy típus végleges vagy időszakos eltávolítására, vagy újabb Belépőjegy típusok bevezetésére, mely változtatások nem érintik a Vásárló által már megvásárolt Belépőjegyeket. Az ebből eredő vélt, vagy valós sérelmekért Kereskedő a felelősségét határozottan kizárja.
 8. A Kereskedő a Szolgáltatás keretében mindig az aktuálisan elérhető kínálatot jeleníti meg Webáruházában, a Vásárlási Tranzakció az akkori kínálat tükrében indítható meg, és nem jelent következtetési alapot a Kereskedő jövőbeli kínálatára nézve. Kereskedő elhárít magáról minden kártérítési igényt, amelyet vele szemben Vásárló a Szolgáltatás kínálatának módosulásából támasztani szándékozik.
 9. A Kereskedő mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás honlapjain megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek.
 10. Azt követően, hogy a Vásárló megkapta a Belépőjegyét, a Kereskedő nem vonható felelősségre a Belépőjegy károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. Amennyiben a Belépőjegy a Rendezvényen történő felhasználás előtt megsérül, a Birtokos egyetlen igénye a Kereskedővel szemben a Belépőjegy cseréje lehet a Kereskedő által meghatározott feltételek fennállása esetén.
 11. A Kereskedő csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a Vásárlási Tranzakció értékét.
 12. Vásárlót a saját Felhasználói e-mail címe pontossága, működőképessége, illetve a szolgáltatás kapcsán igénybe vett fiókok és azok jelszavai, valamint a fizetéshez felhasznált fizető eszközök, bankkártyák titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Vásárló ezen adatait nem adhatja ki harmadik személynek, nem hivatkozhat arra, hogy ezen adataihoz mások hozzáfértek, és nem használhatja más Vásárló Felhasználói e-mail címét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférések, fizető eszközök, bankkártyák használatát. A Vásárlót teljeskörű felelősség terheli a Felhasználói e-mail címéhez és Regisztrációs fiókjához tartozó hozzáférési azonosítókkal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Kereskedő ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A Felhasználói e-mail fiók hozzáférhetősége, illetve a hozzáférés átadásából fakadó károkért Kereskedő nem felel.
 13. Vásárló kijelenti, hogy az általa a Vásárlási Tranzakció során a regisztrációs űrlapokon, illetve minden olyan alkalommal, amikor azt a Szolgáltatás igénybevétele során kéri a program vagy Kereskedő, a megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Kereskedő kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól. A Kereskedő a Vásárló adataiban történt változások bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól.
 14. Amennyiben Vásárló a fizetést Bankkártyával végzi, Kereskedő még a fizetési folyamat megindítása, azaz bármilyen, a Bankkártyához vagy Vásárló bankszámlájához kapcsolódó adat bekérése előtt Vásárlót a fizetést bonyolító és autorizáló bank biztonságos fizető oldalára irányítja. Az ott megadott adatokhoz Kereskedő semmilyen formában nem fér hozzá, ezért az azokkal történt esetleges visszaélés esetén Kereskedő felelőssége teljes egészében kizárt. Vásárló nem hivatkozhat arra, hogy a bankkártyája, vagy bankszámlájának használata során keletkezett mindenkori kára visszavezethető lenne Kereskedővel történt bármilyen jogviszonyára.
 15. Vásárló tudomásul veszi, hogy Kereskedő nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Vásárló nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Kereskedő különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért, működésképtelenségéért, részbeni vagy teljes leállásáért, biztonságosságáért.
 16. Kereskedő kizárja saját felelősségét minden olyan kárért, amelyet a Vásárló és/vagy Birtokos és/vagy Látogató számára a Rendezvényszervező, a Rendezvényen közreműködők, a Rendezvény látogatói, vagy bármely harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége, mulasztása vagy felelőtlen magatartása okozott.
 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
 1. A Kereskedő a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatója a https://www.csanyisandor.hu/  oldalon érhető el.

 

 1. A BELÉPŐJEGYEK FELHASZNÁLÁSÁRA, RENDEZVÉNYEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
 1. A Birtokos a Belépőjegyen keresztül Kereskedővel kerül szolgáltatási jogviszonyba. Kereskedő személye és adószáma minden esetben feltüntetésre kerül a Belépőjegyen. A Belépőjegy felhasználásának módját, illetve a Rendezvény látogatásának szabályait elsődlegesen a Rendezvény-központ házirendje, a www. csanyisandor.hu-n meghirdetett közlemény(ek), a Belépőjegyen megtalálható információk, mindezek hiányában az itt leírt szabályok rögzítik. Amennyiben a különböző forrásból származó információk egymásnak ellentmondóak, az irányadó szabályozás meghatározásában a következő sorrendben kell eljárni:
 • Elsődlegesen: www.csanyisandor.hu-n meghirdetett közlemény(ek),
 • Másodlagosan: A Rendezvény-központ hivatalos házirendje
 • Harmadlagosan: A Belépőjegyen megtalálható információk
 • Negyedlegesen: Jelen ÁSZF.
 1. Vásárló kijelenti, hogy a Rendezvény látogatására, a Belépőjegy felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri, a Belépőjegy felhasználása és a Rendezvényen való részvétel során ezekkel a szabályokkal egyetért, az abban foglaltakat önmagára nézve kötelezőnek ismeri el, illetve ezekről a szabályokról szükség esetén a Vásárlói Tranzakciójából származó Belépőjegyek Birtokosát vagy Birtokosait teljeskörűen tájékoztatta, illetve tájékoztatja.
 2. A Belépőjegy minden esetben tartalmazza minimálisan a Rendezvény nevét, dátumát, tervezett kapunyitási és/vagy kezdési időpontját (amennyiben ilyen időpont definiálható), helyszínét, a Belépőjegy értékét, az alkalmazott ÁFA-tartalom mértékét, a Belépőjeggyel az előadótérben elfoglalható terület, hely leírását (amennyiben ilyen hely értelmezhető), a Belépőjegy sorszámát, a Belépőjegy eredetiségének ellenőrzésre alkalmas kódot vagy számsort, a Kereskedő nevét és adószámát.
 3. A Belépőjegy nem helyettesíthető semmilyen, a Vásárlási Tranzakció bonyolítása során keletkezett visszaigazolással, írásos kommunikációval, tranzakciós szöveges üzenettel, képernyőképpel, screenshottal, igazolással, a fizetéshez használt bankkártya és/vagy bankszámla forgalmi kivonatával, valamint ezekkel önmagában a Belépőjegy pótlása sem kezdeményezhető.
 4. A Belépőjegyek pótlására, nyomtatására, újraküldésére a Rendezvény helyszínén nincs lehetőség.
 5. A Belépőjegy – amennyiben erre vonatkozó korlátozás külön nem kerül bevezetésre – szabadon átruházható. A Belépőjegyet átruházó kijelenti, hogy annak tudatában adja át a Belépőjegyet más személynek, hogy ezzel a Belépőjegy új Birtokosa a Rendezvényen való részvétel kapcsán (de kizárólag azzal összefüggésben) a Belépőjegyen keresztül teljes jogosultságot szerez és ezzel együtt a korábbi Birtokos minden korábbi jogosultságot, amelyet a Belépőjegy a Rendezvényen való részvétellel kapcsolatban biztosított számára elveszít. Ugyanakkor jelen ÁSZF értelmezése kapcsán a Vásárlótól eltérő személyű Birtokos/Látogató a Kereskedővel szemben nem lép Vásárló helyébe. Vásárló minden korábbi kötelezettsége Kereskedő felé – különös tekintettel a vételár, jegykiállítási-, szolgáltatási- és egyéb alkalmazott díjak megfizetése kapcsán – illetve a vásárlással szerzett joga továbbra is fennáll és fennmarad. A jelen ÁSZF-ből, illetve a belépőjegy megvásárlásával a Kereskedővel létrejövő szerződésből származó jogok és kötelezettségek – a fent írt kivétel mellett – a Vásárló által nem ruházhatók át, az azzal összefüggő követelések érvényesen nem engedményezhetők. E rendelkezést a felek arra tekintettel teszik, hogy jelen fejezetben részletezett a jegyvisszaváltás során a Vásárló részére történő jegyár-visszatérítés kizárólag ugyanazon a csatornán történik, mint a vásárlás, így fizetési szolgáltató és a Vásárló pénzintézete kizárólag a Vásárló részére téríti vissza a jegy árát. Vásárló köteles az új Birtokost tájékoztatni a Belépőjegy felhasználására és a Rendezvényen való részvételre vonatkozó, valamint az esetleges Jegyvisszaváltás során a kettejüket érintő, jelen ÁSZF-ben rögzített jogokról és kötelezettségekről. Ezen tájékoztatás elmaradásából fakadó károkért Kereskedő nem felel.
 6. Elveszett, megsemmisült Belépőjegy pótlására csak személyesen és csak abban az esetben van lehetőség, ha a Vásárló és a Birtokos személye megegyezik, személyét egyértelműen azonosítja, az eredeti Belépőjegy pontosan beazonosítható, és a Belépőjegy pótlását jegyzőkönyvi formában kéri. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Birtokos személyes adatait, illetve azokat az eredeti és az újranyomtatott Belépőjegyek azonosítóit, illetve a vásárlás tényét igazoló dokumentum azonosítóját. Kereskedő a Belépőjegyek cseréjét ennek hiányában nem végzi el. A megfelelő jegyzőkönyv kiállítása után Kereskedő külön díjazás mellett Birtokos számára – amennyiben ennek technikai akadálya nincs – új Belépőjegyet állít ki. Birtokos tudatában van annak és egyetért azzal, hogy a pótlásként kiállított Belépőjegy kiállításával egy időben Kereskedő az eredeti Belépőjegyek vonalkódját érvényteleníti, így azok a későbbiekben nem alkalmasak a Rendezvény látogatására. Az ebből az okból történő érvénytelenítéséből eredő felelősséget Kereskedő kifejezetten kizárja.
 7. Vásárló kijelenti, hogy a Rendezvény látogatására, a Belépőjegy felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, a Belépőjegy felhasználásával ezekkel a szabályozásokkal egyetért, az abban foglaltakat önmagára nézve kötelezőnek ismeri el, a Belépőjegyet ezen rendelkezések ismeretében akaratával egyezően vásárolta meg.
 8. A Rendezvénynek helyszínt adó központ, vagy annak megbízottja a Rendezvény helyszínén a Belépőjegyen található biztonsági megoldásokat szemrevételezéssel, illetve az E-Ticketen és a Belépőjegyen található vonalkódokat elektronikusan ellenőrzi, sikeres azonosítás és/vagy elektronikus beolvasás után azonnal érvényteleníti. Az E-Ticket belépőjegyek érvényességét kizárólag a beléptetés során történő elektronikus ellenőrzés határozza meg, a belépés feltétele a Belépőjegyek és E-Ticketek itt leírt módon történő sikeres ellenőrzése. Elektronikus ellenőrzés során a már sikeresen ellenőrzött és ezért érvénytelenített azonosítóval megkísérelt minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredeti vásárlóval. Szintén megtagadható a belépés azoktól, akik olyan Belépőjeggyel kísérlik meg a belépést, amely Belépőjegyen a látható biztonsági megoldások sérülésének, eltávolításának, reprodukálásának jelei fedezhetők fel. A jelen pontban leírt okokból történő kizárás miatt Kereskedő kártérítésre nem kötelezhető.
 9. Kereskedő a www.csanyisandor.hu honlapon minden alkalommal közzé teszi a Rendezvénynek helyszínt adó központ házirendjét, melyet Vásárló jelen ÁSZF elfogadásával magára nézve kötelezőnek ismer el. A házirendben további feltételektől tehető függővé a Rendezvényen történő részvétel (pl: védettségi igazolvány, maszkhasználat stb.).
 10. Amennyiben a későbbiekben a XII. fejezetben részletezett Jegyvisszaváltásra kerül sor, Kereskedő a Jegyvisszaváltást a Fizetési szolgáltató üzletszabályzata szerinti, az eredeti fizetési tranzakcióra hivatkozó visszatérítés formájában végzi Vásárló számára, függetlenül attól, hogy a Belépőjegyeket továbbra is Vásárló birtokolja, vagy azokat más Birtokos számára időközben átruházta vagy tovább értékesítette. Kereskedő általi Jegyvisszaváltás során szükséges lehet további Vásárlói személyes adatokra, amely adatokat Kereskedő ún. Jegyvisszaváltási űrlapon keresztül kér be a Vásárlótól. Ezen adatok bekérése kizárólag a Jegyvisszaváltás gördülékeny lebonyolításához, nyomon követhetőségéhez és a visszaélések elkerüléséhez szükségesek, amelyek hiányában a Jegyvisszaváltás nem bonyolítható le. Amennyiben ezeket az adatokat a Vásárló nem biztosítja Kereskedő számára, vagy a megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, hiányosak, úgy Kereskedő Jegyvisszaváltásra nem kötelezhető. Az ebből fakadó károkért Kereskedő mindennemű felelőssége kizárt.
 11. Egyedi igénybejelentő alapján Jegyvisszaváltás igénylésére a Kereskedő általi Jegyvisszaváltás Kereskedő általi meghirdetésétől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az igénybejelentő hiánytalan kitöltése és Kereskedőhöz történő benyújtása mellett van lehetőség.
 12. Kereskedő általi Jegyvisszaváltásra pénztári készpénz kifizetés formájában nincs lehetőség.
 13. Amennyiben a Rendezvényszervező és Kereskedő közötti Jegyvisszaváltási megállapodás másként nem rendelkezik, Kereskedő az automatikus vagy egyedi igénybejelentők alapján a jegyvisszaváltást a lehető leggyorsabban, de maximum hatvan (60) napon belül végzi oly módon, hogy a visszaváltás összegét a Jegyvisszaváltás lebonyolításával megbízott pénzügyi szolgáltatónak (aki lehet a Fizetési szolgáltató vagy más banki szolgáltató is) átadja. A banki feldolgozás ideje, amely ahhoz szükséges, hogy a visszafizetett összeg ténylegesen jóváírásra kerüljön Vásárló számláján, Kereskedő visszaváltási határidőjébe nem számít bele.
 14. A jegyvisszaváltást teljesítettnek kell tekinteni, amint Kereskedő a visszafordításra vonatkozó megbízást a lebonyolító pénzügyi intézetnek átadta és azt a pénzügyi intézet érvényesen befogadta. Ezt követően a visszatérítés a pénzügyi lebonyolító szervezet és a Vásárló pénzintézete végzi, erre a Kereskedőnek semmilyen ráhatása nincs. Ennek alapján a Kereskedő nem felel azért a késedelemért, ami abból ered, hogy pl. a Vásárló bankkártyája időközben lejárt, vagy bankszámlaszámát a korábbi pénzintézeténél megszüntette.
 15. A Rendezvényszervező által meghatározott Részvételi díj részén vagy egészén túl, amelyet a visszaváltást végző Kereskedő köteles teljes egészében visszatéríteni, Kereskedő nem kötelezhető a Rendezvényszervező által meghatározott visszatérítendő összeg módosítására, felülbírálatára, illetve semmilyen egyéb, a Jegyvisszaváltás kapcsán felmerülő vélt vagy valós kár megtérítésére.
 16. A Belépőjegy értékébe beépített (de a Belépőjegyen külön feltüntetett) vagy a jegyáron felüli, a Belépőjegy megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások díjának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által ténylegesen teljesítésbe mentek-e. Így nem kerül visszatérítésre különösen:
  1. a jegyárban feltüntetett jegykiállítási-. vagy szolgáltatási díj
  2. A Belépőjegy értékén felül alkalmazott, a Vásárlási Tranzakció során részletezett és a Vásárlási tranzakció során megfizetett jegykiállítási- vagy egyéb Belépőjegy alapú szolgáltatási díj
  3. a Tranzakciós díj a sikeres tranzakciót követően
  4. A Fizetési- és Számlázási szolgáltatók tényleges szolgáltatásai után járó, a szolgáltatók által alkalmazott és igazolható direkt, vagy áthárított szolgáltatási díjak
  5. jegyirodai kezelési költség

XII. JEGYVISSZAVÁSÁRLÁS

 1. Amennyiben az előadóművész betegsége, háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, járvány vagy járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedés, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar betegség vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen a Rendezvény elmarad, úgy Kereskedő  - amennyiben lehetséges - az előadásra új időpontot biztosít, mely új időpontról e-mailen tájékoztatja a Vásárlót, továbbá az új időpontot a www.csanyisandor.hu-n  is közzéteszi. Ezen új időpontra a Vásárló által vásárolt Belépőjegy érvényes. A Vásárló jogosult az új időpontról küldött e-mail Kereskedő által történő elküldésétől számított 72 órán belül [email protected] e-mail címre küldött e-mailben jelezni, hogy az új időpontban megtartott előadás helyett a jegy árát kéri visszafizetni. Ebben az esetben a Kereskedő a Vásárló által megvásárolt Belépőjegyet 72 órán belül visszafizeti Vásárló részére a XI. fejezetben foglaltak alapján.

XIII. VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOK

 1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek és logók a Kereskedő, az előadóművész, vagy a Funcode, illetve a Jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik – ide nem értve a széleskörben elterjed, nem adott szolgáltatáshoz vagy jogtulajdonoshoz tartozó univerzális logókat. Ezen megjelöléseket a Kereskedő, illetve a Jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 2. A megjelölések és a honlapon elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Kereskedőt, illetve a Jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a kereskedő, illetve a Jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

XIV. PANASZKEZELÉS, KOMMUNIKÁCIÓ

 1. Kereskedő a fogyasztói panaszok kezelésére az alábbi lehetőségeket tartja fenn, hétköznapokra eső munkanapokon 10-17 óráig:
 • Telefon: +36 30 894 7759
  • E-mail: [email protected]
  • Levélben: 1132 Budapest, Visegrádi utca 53. I. em. 3.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját Kereskedő indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén Kereskedő köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 1. Kereskedő a Szolgáltatás biztosítása kapcsán személyes ügyfélszolgálatot nem üzemeltet, székhelyén, illetve telephelyein ügyfélforgalmat nem bonyolít. Ennek megfelelően az olyan észrevételek vagy panaszok megválaszolását és elintézését, melyek nem a XIV/1 pontban írt csatornákon érkeznek be, a Kereskedő nem végzi el.
 2. Kereskedő jogvita esetén békéltető testületi eljárásban részt vesz. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Az országban megyénkként működő békéltető testületek listája a https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek címen érhető el.
 3. Kereskedő tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a korábbi fogyasztóvédelmi kifogásaikkal a járási hivatalok fogyasztóvédelmi osztályaihoz, illetve a megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi főosztályaihoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetősége http://jarasinfo.gov.hu/, a kormányhivataloké http://www.kormanyhivatal.hu/hu.
 4. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén – vagyis a fogyasztó szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon van – úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 5. Kereskedő a Vásárló Vásárlási Tranzakciójára vonatkozó adatokkal, az abban található Belépőjegyekkel, azok felhasználásával és kezelésével kapcsolatban kizárólag a Vásárlóval és kizárólag a szóban forgó Vásárlási Tranzakció pontos beazonosítása után folytat kommunikációt, levélben vagy a Vásárló Felhasználói e-mail címén keresztül. Amennyiben a Vásárló meghatalmazott útján keresi meg a Kereskedőt, úgy a meghatalmazását a meghatalmazottnak csatolnia kell a kérelemhez, a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A Kereskedő más személyekkel (ideértve Birtokost és Látogatót is) illetve minden egyéb csatornán keresztül kizárólag általános, személyes adatokat, illetve a konkrét Vásárlói Tranzakcióra vissza nem vezethető információkat szolgáltat, ideértve azt az esetet is, ha a konkrét Vásárló és/vagy Vásárlási Tranzakció nem azonosítható be kétséget kizáróan.
 6. Kereskedő a megvásárolt Belépőjeggyel, azok felhasználásával kapcsolatos esetlegesen felmerülő információkat, tudnivalókat, illetve a Rendezvénnyel kapcsolatos közleményeket, amennyiben ilyen közleményt a Kereskedő publikál és amelyet a www.csanyisandor.hu honlapon közzétesz és Kereskedő e-mailben küld meg Vásárlók számára. Ehhez a kommunikációhoz kizárólag a Vásárlási Tranzakció során használt Felhasználói E-mail cím használható.

 

XVI. ADATBIZTONSÁG

 1. A Kereskedő mindent megtesz a Vásárló információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása iránti, személyes adatait bizalmasan kezeli, és olyan biztonsági, technikai szervezési intézkedéseket tesz, mely az adatok biztonságát garantálja. A megadott személyes adatokat az adatkezelő szerverein tárolja a Kereskedő. A Kereskedő szerverei fizikailag zárható helyiségekben találhatók, melyeket jelszóval, valamint folyamatosan naprakészen tartott tűzfallal és hálózatvédelemmel véd a jogosulatlan hozzáféréstől.

XVII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Kereskedő a teljesítése során jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
 3. Az ÁSZF-re történő bármely utalás az ÁSZF-re és annak esetleges mellékleteire való utalást jelent, a fejezetekre és az esetleges mellékletekre való utalások az ÁSZF fejezeteit és esetleges mellékleteit jelentik.
 4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

   

A MELLÉKLET

AZ ALKALMAZOTT EGYÉB, OPCIONÁLISAN VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL

 1. Opcionális szolgáltatások
 • Számla-adatokban történő utólagos módosítás alkalmanként és számlánkként - 5.000 Ft
 • Elveszett, vagy megsemmisült belépőjegy pótlása (X/13 pont alapján) jegyenként - 5.000 Ft
 • Sérült belépőjegy cseréje (X/11-12 pontok alapján) jegyenként - 3.000 Ft

 

 B MELLÉKLET

 1. AZ E-TICKET BELÉPŐJEGYEKEN OLVASHATÓ TÁJÉKOZTATÓ

érvényes: 2021. június 10-től

A kinyomtatott jegyen (E-TICKET) egyedi vonalkód található, amelyet a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőriznek. Az ellenőrzés után a vonalkód azonnal érvényét veszti. A Rendezvényre történő belépés feltétele, hogy jelen E-TICKET a kapuknál elektronikusan leellenőrizzék és azt érvényesnek találják. Minden további próbálkozás, legyen az újra nyomtatás vagy másolat, eredménytelen, ezért érvénytelen lesz, tekintet nélkül arra, hogy melyik változat volt az eredeti. Minden olyan látogatótól, aki már beolvasott vonalkóddal kísérli meg a bejutást a Rendezvényre történő belépés megtagadható. Ezért arra kérjük, hogy gondosan vigyázzon a jegyére, ne engedje azt újra nyomtatni vagy lefénymásolni, mert a belépés Öntől is megtagadható, amennyiben a másolat előbb érkezik meg a kapukhoz! A Kereskedő jelen tájékoztatás keretében elhárít magáról minden felelősséget, ami az esetlegesen sokszorosított E-TICKET-ből adódik. További információk: https://www.funcode.hu/ Kérjük, kinyomtatott, lekezelt belépőjegyét a rendezvény végéig őrizze meg!

A Belépőjegy felhasználásával kapcsolatos tudnivalókért kérjük figyelmesen olvassa el a Jegyértékesítési ÁSZF erre vonatkozó részeit.

A Rendezvénnyel kapcsolatos fontos tudnivalókért kérjük figyelmesen olvassa el és kövesse a Rendezvényszervező által meghirdetett Rendezvénylátogatási szabályzatot, házirendet, illetve a Rendezvényszervező hirdetményeit!

FONTOS: A SZABÁLYZATOK BE NEM TARTÁSA MIATTI KIZÁRÁS UTÁN SEM A JEGYÁR, SEM A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ, SEM EGYÉB FELMERÜLT KÖLTSÉG NEM KERÜL MEGTÉRÍTÉSRE.

C MELLÉKLET

Tájékoztató a Belépőjegyek felhasználásáról, a Rendezvények látogatásáról kialakult gyakorlatról

 

 1. Amennyiben az a Belépőjegyen külön feltüntetésre nem kerül, egy (1) Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak Birtokosát, egy (1) főt.
 2. A Rendezvényen való részvétel elmulasztása okán a Belépőjegy nem visszaváltható.
 3. A Belépőjegyen feltüntetett kezdési vagy kapunyitási időpont tájékoztató jellegű, a Rendezvény tényleges kezdése, illetve a Rendezvényre történő beléptetés attól nem lényeges mértékben eltérhet. Bizonyos Rendezvények esetén a feltüntetett kezdési időpont a fő előadás kezdési időpontját jelöli, az esetleges előzenekarok fellépése vagy egyéb, a rendezvényhez kapcsolódó kísérő programok már a Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont előtt is megtörténhetnek.
 4. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Birtokos jogosult-e a Speciális Belépőjegy használatára. A belépés a Speciális Belépőjegy Birtokosától mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a Birtokos nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén Birtokos kártérítésre nem jogosult.
 5. A belépés során a Rendezvény szervezője a Rendezvény biztonsági szolgálatán keresztül a Belépőjegy eredetiségének és érvényességének vizsgálatán túl a belépő személyeknél ruházat átvizsgálást, illetve csomag átvizsgálást végezhet. Ez a vizsgálat a Rendezvény látogatóinak biztonságát szolgálja. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a beléptetésre váró nem tud érvényes Belépőjegyet felmutatni, illetve amíg a beléptetést végző személyzet a beléptetésre várakozótól, megfelelő indoklás mellett a belépést megtagadja.
 6. Amennyiben a Rendezvényszervező másképp nem nyilatkozik, tilos a Rendezvény területére bevinni bármilyen ételt, italt, bontott vagy bontatlan palackban folyadékot, üveget, műanyag palackot, esernyőt, bármilyen szúró vagy vágó eszközt, kábítószert, robbanóeszközt, fegyvert, láncot, illetve bármely olyan tárgyat, amelyet a Rendezvény szervezője a közönség tagjaira, illetve a Rendezvény lebonyolítására nézve veszélyesnek ítél meg.
 7. A Belépőjegyet a Látogató mindaddig köteles magánál tartani és az arra jogosult személynek kérésre ellenőrzés céljából bemutatni, amíg a Rendezvény területén tartózkodik. A Látogató tudomással bír arról és elfogadja, hogy bizonyos Belépőjegy a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítják fel.
 8. A helyre szóló Belépőjegy az előadótérben és az előadás alatt csak és kizárólag a Belépőjegyen megjelölt helyen történő tartózkodásra jogosítja fel a Látogatót.
 9. A Rendezvény kezdetét megelőző legkésőbb tizedik percben a Látogató foglalja el helyét az előadótérben. A Rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében a Rendezvényszervező korlátozhatja a Látogatók előadótérben való mozgását.
 10. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, az esetlegesen felelőtlenül viselkedő Látogatók miatt felelősséget nem vállal. Kérjük, amennyiben ilyet tapasztal haladéktalanul jelezze a helyszínen tartózkodó biztonsági szolgálatnak.
 11. Alkoholos befolyásoltság, bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható. Az ilyen okból történő kizárás miatt Látogatót kártérítés nem illeti meg.
 12. A Rendezvény alatt bemutatásra kerülő produkciók, előadások Szerzői- és Előadóművészeti Jogvédelem alatt állnak, ezért a Rendezvényszervező, illetve a Jogtulajdonosok előzetes, kifejezett írásbeliengedélye nélkül szigorúan tilos bármely hang- és képrögzítésre alkalmas eszköz rögzítés céljából történő üzemeltetése/használata a Rendezvény területén, a Rendezvény bármely szakában. Amennyiben ilyen anyag mégis rögzítésre kerülne, a Rendezvényszervező jogosult annak készítőjét felszólítani a felvétel megsemmisítésére, a cselekmény azonnali felfüggesztésére, illetve végső esetben az eszköz üzemeltetőjének a Rendezvény területéről történő kitiltására. Az ilyen okból történő kizárás miatt Látogatót kártérítés nem illeti meg.
 13. A részvételi feltételeket, a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait figyelmen kívül hagyó, vagy durván megszegő Látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.
 14. Szigorúan tilos az előadást, a fellépő művészeket, közreműködő személyeket a produkciójukban, játékukban bármely módon megzavarni, vagy munkájukat ellehetetleníteni. Az így viselkedő Látogatókat a Rendezvényszervező azonnali hatállyal felszólítja a tevékenységük felfüggesztésére. A figyelmeztetés ellenére továbbra is, vagy súlyosan rendbontó Látogatót a Rendezvényszervező haladéktalanul eltávolítja a Rendezvény helyszínéről. Az ilyen okból történő kizárás miatt Látogatót kártérítés nem illeti meg.
 15. Az előadásról kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény Látogatói, mint a közönség része rögzítésre kerülhetnek. A Látogatók azonban nem támaszthatnak sem a Rendezvényszervezője felé, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen ellentételezési igényt.
 16. A fellépő művész személyében, szereposztásban, játékosban, előadásban, kezdés időpontjában, illetve a Rendezvény egyéb paramétereiben történt kisebb és/vagy indokolt változtatásra a Rendezvényszervező a jogot fenntartja, és az ilyen okból keletkező kártérítési felelősségét kizárja.
 17. Rendezvényszervező a Rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében fenntartja magának a Belépőjegy árkategórián belüli vagy magasabb árkategóriába történő átsorolásának jogát (upgrade-elés) ezzel a Látogató átültetésének jogát úgy, hogy az átsorolás, upgrade-elés tényét a Látogató kérésére a meghirdetett kategóriatáblázat alapján Rendezvényszervező köteles igazolni. Az átsorolás és/vagy upgrade-elésből adódó vélt vagy valós sérelmekért Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.
 18. Olyan Rendezvény esetén, ahol a Rendezvény része vagy egésze szabad téren, az időjárásnak kitéve zajlik és az esetleges nem megfelelő időjárási körülmények veszélyeztethetik a Rendezvény megtartását, a Rendezvényen közreműködők, illetve a Látogatók épségét, a Rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (továbbiakban Esőnap) meghirdetni még a Belépőjegyek értékesítésének megkezdése előtt. Amennyiben az Esőnap opcionális dátuma meghirdetésre került és az a Belépőjegyeken feltüntetésre került, Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az Esőnapon tartja meg. A döntésről a Rendezvényszervező a Birtokosokat a saját és a Rendezvény oldalán keresztül haladéktalanul tájékoztatni köteles. Birtokos a tájékoztatást tudomásul veszi, és egyetért azzal, hogy ilyen esetben nem illeti meg a Jegyvisszaváltás lehetősége, illetve a Ptk. szerinti szerződéstől való elállási joga.
 19. Amennyiben egy Rendezvény a Rendezvényszervező döntése alapján az Esőnapon kerül megtartásra, illetve amennyiben Esőnap meghatározására nincs mód, úgy az időjárás miatti berekesztés, félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés miatt is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben:
  1. A Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve
  2. A Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest ötven százaléknál (50 %-nál) kevesebbet csúszik, illetve
  3. Ha a Rendezvényt a Rendezvény tervezett hosszához képest huszonöt százaléknál (25 %-nál) kevesebb ideig szüneteltetni kell.
 20. Amennyiben a Rendezvény szüneteltetésére kerül sor, Rendezvényszervező köteles a Látogatók biztonságos várakozásához szükséges körülményeket megteremteni.
 21. Minden egyéb esetet úgy kell tekinteni mintha a Rendezvény lemondásra került volna.
 22. A Rendezvény elmaradása/lemondása esetén a Rendezvény szervezője haladéktalanul közlemény formájában tájékoztatja a Birtokosokat a Belépőjegyek visszaváltásának, azok Részvételi díjának visszatérítésének módjáról. A közleménynek tartalmaznia kell az elmaradt Rendezvényre vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a Belépőjegyek visszaváltásának módját, a visszaváltást végző személyét. A Belépőjegy visszaváltását mindig észszerűen kell meghirdetni és lebonyolítani úgy, hogy a visszaváltás folyamata ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a Belépőjegy visszaváltójának
 23. A Belépőjegyek visszaváltására nincs mód, eltekintve azoktól az esetektől, amikor
  1. A Rendezvény a Rendezvényszervező közzétett nyilatkozata alapján elmarad, illetve lemondásra kerül, illetve
  2. A Rendezvény helyszínét, és/vagy meghirdetett dátumát a Rendezvény szervezője egyoldalúan, a Belépőjegy tulajdonosának előzetes írásos beleegyezése nélkül jelentősen módosítja és ez széles körben megkérdőjelezheti a jegyvásárlók azon szándékát, hogy a Belépőjegyet az új feltételekkel is nagy többségük megvásárolta volna (nem minősül egyoldalú döntésnek, ha a Rendezvény jogszabályi rendelkezés, vis maior vagy pl. vírus- vagy fertőzésmegelőzési előírások miatt nem tartható meg vagy nem látogatható), illetve
  3. Amennyiben a meghirdetett műsorban, fellépő személyében olyan mértékű változás lép életbe, amely már széles körben megkérdőjelezheti a jegyvásárlók azon szándékát, hogy a Belépőjegyet az új feltételekkel is nagy többségük megvásárolta volna.

A jegyvisszaváltást a Rendezvényszervező automatikusan kezdeményezi.

 1. A Rendezvényszervező a Rendezvény területére történő belépést jognyilatkozatként, a Rendezvény látogatására vonatkozó szabályok elismeréseként tekinti. A Látogató tudomásul veszi, hogy a részvételre vonatkozóan a Rendezvénynek helyszínt adó központ egyéb feltételeket szabhat a házirendjében: pl: védettségi igazolvány megléte és annak ellenőrzése, maszkviselés)

 

Adatkezelési Tájékoztató ÁSZF Felhasználási Feltételek Impresszum